“Professioneel financieel advies heeft grote meerwaarde!”

 

Bij Geld & Woning weten wij wat een goed advies u oplevert. Hieronder hebben wij onze werkzaamheden in een stappenplan weergegeven. Zo ziet u precies wat wij voor u doen en op welke momenten wij een (financieel) verschil voor u kunnen maken. Onder het schema lichten we de verschillende stappen nog eens toe.

Stappenplan

Stap 1: Kennismaken

We beginnen graag met een persoonlijke kennismaking. U vertelt ons over u zelf, uw wensen, uw toekomstplannen en wat wij daarin voor u kunnen betekenen. Wij vertellen u ook iets over ons en wat wij allemaal voor u kunnen doen. Samen nemen we de adviesmap door en we vertellen wat wij van u verwachten en hoe u ons beloont.

 

Stap 2: Uitleg mogelijkheden en inventarisatie

Na het kennismakingsgesprek geeft uw adviseur uitleg over de mogelijkheden. In begrijpelijke taal leggen wij de hoofdlijnen van een hypotheek uit. Welke factoren zijn van invloed op uw maandlasten? Wij gaan nog dieper in op uw wensen en de uitgangspunten van het advies worden besproken. Ook verzamelen we tijdens dit gesprek relevante informatie omtrent uw financiële positie, uw kennis en ervaring, de wensen en de risicobereidheid.

In deze stap behandelen wij de volgende zaken:

 • We bepalen het doel (en doelstellingen) van het advies
 • We inventariseren persoonlijke gegevens, inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden
 • We inventariseren reeds lopende inkomensverzekeringen (ook bij de werkgever)
 • We berekenen uw woonbudget: met welke andere kosten moet u, naast de woonkosten, rekening houden
 • We berekenen uw maximale hypotheek en verantwoorde hypotheek
 • We krijgen een goed beeld van uw kennis en ervaring*
 • U krijgt basisuitleg van de hypotheek(vormen), rentevast periodes en de bijbehorende belangrijkste voor- en nadelen. Op basis van uw kennis en ervaring geven wij aanvullende uitleg.
 • We maken een inschatting van uw behoefte aan zekerheid, risicobereidheid en uw specifieke wensen

* Elke relatie heeft een ander kennisniveau van hypotheken, fiscaliteiten en de sociale zekerheid. Daarnaast wordt in elke branche de nodige vaktaal gebruikt. Ook in de financiële sector. Wij leggen u graag uit, welke begrippen en regelingen voor u van belang zijn en wat ze concreet inhouden. Hiervoor nemen wij uitgebreid de tijd.

 

Stap 3: Grondige analyse van uw financiële situatie

De verzamelde gegevens van uw persoonlijke financiële situatie gaan wij analyseren en in beeld brengen. Wat gebeurt er met het (gezins-)inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of als u met pensioen gaat? Daalt uw inkomen zo ver dat de betalingsverplichting van de hypotheek in gevaar kan komen? Kunt u de inkomensdaling zelf opvangen en hoe lang houdt u dat vol? Of is het verstandig om u hiervoor te verzekeren? Vanzelfsprekend houden wij rekening met de reeds lopende voorzieningen en verzekeringen (ook via uw werkgever of pensioenvoorziening) voor zover die voor ons beschikbaar zijn. Deze analyse vormt de basis voor het door ons te geven advies. Ook komt in deze analyse naar voren welke eventuele inkomensrisico’s u loopt bij:

 • Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid
 • Overlijden
 • Pensionering
 • De maximale hypotheek in geval van echtscheiding

 

Stap 4: Persoonlijk financieel advies

Op basis van uw persoonlijke situatie, uw wensen voor de toekomst en de risico’s die u bereid bent te lopen stellen wij een advies samen. Dit bestaat uit de hypotheeklening, de aflossing (fiscaal afhankelijk) en het afdekken van mogelijke inkomensrisico’s.

We spreken het advies uitgebreid met u door met de volgende aandachtspunten:

 • De passende hypotheekvorm(en) (fiscaal mogelijk)
 • De duur van de rentevast periode en de gevolgen van een rentedaling of -stijging
 • De wijze van aflossen en/of vermogensopbouw (voor zover fiscaal toegestaan)
 • De af te dekken risico’s (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden) met de bijbehorende oplossingen
 • De specifieke voorwaarden van de bank en/of verzekeraar(s) die geadviseerd worden
 • Fiscaliteiten (beperking belastingaftrek, bijleenregeling, fiscaal partnerschap enz.)
 • De bruto en netto maandlasten (eventueel van verschillende vormen en rentevast perioden)
 • Met welke overige (fiscaal aftrekbare) kosten u rekening moet houden
 • Toepassing van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), (koop)subsidiemogelijkheden, startersleningen etc, voor zover u daarvoor in aanmerking komt
 • Of u zich prettig voelt bij dit advies. Hiervoor nemen wij uitgebreid de tijd

Het is mogelijk dat tijdens het bespreken van het advies uw inzichten veranderen en u uw wensen en risico’s wilt bijstellen. Uiteraard kunnen wij dit aanpassen in het advies, mits het advies passend blijft.

 

Stap 5: Aanbieders selecteren

Op basis van uw persoonlijke wensen wordt beoordeeld welke Nederlandse én actieve buitenlandse geldverstrekkers, waarmee wij samenwerken, uw hypotheek het beste kunnen verzorgen. Wij vergelijken de geldverstrekkers op:

 • Rentes voor de verschillende perioden
 • Verplichte aflossing en mogelijkheden van aflossen
 • Kosten van vermogensopbouw (t.b.v. aflossing)
 • Overige verplichtingen
 • Passende voorwaarden (boetevrij aflossen, verhuisregeling enz.)
 • Geldigheidsduur
 • Verlengingsmogelijkheid en -kosten
 • Verwerkingssnelheid
 • Klantenservice
 • Mogelijke toekomstige kosten (boete bij aflossing, wijzigingen enz.)

De werkwijze voor de benodigde (levens)verzekeringen is vergelijkbaar met die van de hypotheek. Wij beoordelen de Nederlandse én actieve buitenlandse verzekeraars op:

 • Voorwaarden en premies
 • Verschillen in acceptatiecriteria (roken, bestaande aandoeningen, inkomen)
 • Verwerkingssnelheid
 • Betrouwbaarheid
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Overige aspecten en voorwaarden

 

Stap 6: Rente aanbod aanvragen

Sinds 2016 is het aanvraagproces door Europese regels (Mortgage Credit Directive) aangepast. Voorheen kon een geldverstrekker u alvast een vrijblijvende offerte verstrekken. Daarna werden alle benodigde documenten beoordeeld en gaf de geldverstrekker een finaal akkoord. De geldverstrekker had dus de mogelijkheid om de offerte ook nog in te trekken als de documenten niet goed waren. Met de invoering van MCD mag een geldverstrekker alleen een bindende offerte uitbrengen, die door de geldverstrekker niet meer ingetrokken kan worden. Dit betekent dat de geldverstrekker eerst alle benodigde documenten wil ontvangen en beoordelen voordat er een offerte wordt uitgebracht.

In een markt waarin de rente kan stijgen wilt u als klant natuurlijk graag zo snel mogelijk duidelijkheid over de rente en of de geldverstrekker op basis van de beschikbare inkomensgegevens een hypotheek wil verstrekken. Vandaar dat een groot aantal geldverstrekkers werkt met een rente-aanbod (dit kunt u vergelijken met een voorlopige offerte). Dit geeft u de mogelijkheid om binnen een periode tot 6 weken een offerte aan te vragen, met de rente uit het rente aanbod. U heeft dan tijd om alle gevraagde documenten (bijvoorbeeld taxatierapport, werkgeversverklaring of aflosnota van bestaande kredieten) aan te leveren voor de definitieve offerte, zonder dat de rente tussentijds stijgt.

Kortom in deze stap gaan wij, op basis van het definitieve adviesrapport, zorgvuldig en correct een aanvraag opstellen en onderhandelen en bemiddelen met de gekozen geldverstrekkers voor het beste rente-aanbod. Het kan zijn dat wij in een aantal situaties vooroverleg met de geldverstrekkers gaan voeren. Denk hierbij aan:

 • Onderhandeling over eventuele (rente)kortingen op basis van uw persoonlijke situatie
 • Bespreking en beperking van bepaalde voorwaarden
 • Verstrekking op basis van explain als uw situatie daarvoor aanleiding geeft

Mocht een dergelijk overleg niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de keuze voor de geldverstrekker gewijzigd worden.

 

Stap 7.: Verzekeringen aanvragen

Naast het aanvragen van het rente-aanbod gaan wij ook onderhandelen en bemiddelen met de gekozen verzekeraars voor het beste premievoorstel. Wij laten de verzekeringen bij voorkeur ingaan op het moment dat er geen beroep meer gedaan kan worden op de ontbinding van de financiering. Het kan ook zijn dat de verzekeraar een voorlopige dekking verleent voor de periode van de aanvraag van de verzekering tot het passeren van de hypotheek. In deze stap verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • Onderhandeling over eventuele (premie)kortingen op basis van uw persoonlijke situatie
 • Bespreking en beperking van bepaalde voorwaarden of uitsluitingen
 • Aanpassing premie ivm medische omstandigheden

Mocht een dergelijk overleg niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de keuze voor de verzekeraar gewijzigd worden.

 

Stap 8: Documenten aanleveren en aanvraagtraject bewaken 

Op basis van het rente-aanbod moeten er nog verschillende documenten worden overlegd. Wij begeleiden u bij het verzamelen en aanleveren van deze documenten. Dit zijn onder meer de volgende documenten voor zover van toepassing:

 • door beide partijen ondertekende koopakte
 • een door u persoonlijk ondertekend volledig origineel exemplaar van de hypotheekofferte
 • gewaarmerkte kopie(n) van een geldig(e) paspoort, Europese ID-kaart of verblijfsvergunning
 • origineel taxatierapport met opgave van de waarde voor en na verbouw
 • originele werkgeversverklaring(en)
 • recente loonstro(o)ken
 • kopie van een recent bankafschrift/getekend contract op naam van de aanvrager(s), voor elk IBAN waarvoor u een SEPA machtiging afgeeft
 • verkoopakte huidige pand (indien verkocht)
 • de schriftelijke acceptatieverklaring van verzekeraar m.b.t. de vereiste verpanding overlijdensrisicoverzekering
 • stukken waaruit de eigen middelen blijken t.b.v. verkrijging
 • een kopie van de aangifte IB met specificatie over het jaar 2014
 • overzicht huidige hypotheek met daarop vermeld verschuldigde bedrag (inlosbedrag)
 • aflossings- en opheffingsbewijs financiële nevenverplichtingen

In het (voorlopig) koopcontract zijn een aantal data opgenomen, zoals wanneer de bankgarantie gesteld dient te zijn en wanneer u de financiering rond moet hebben. Het is van het grootste belang dat deze data scherp in de gaten worden gehouden. Wij bespoedigen daarom zo veel mogelijk:

 • Het verzamelen van de benodigde stukken ten behoeve van de offerte
 • De beoordeling van de stukken door de geldverstrekker
 • De beoordeling van de stukken door de verzekeraar(s)

Daarnaast houden wij u nauwgezet op de hoogte van de voortgang. U heeft hierbij zelf ook een verantwoordelijkheid om de data te bewaken.

 

Stap 9: Medisch akkoord

Om een bindende offerte te ontvangen, is vaak een overlijdensrisicoverzekering of een acceptatieverklaring van de verzekeraar nodig. Wij begeleiden u hierbij om deze zo snel mogelijk in bezit te krijgen. Zowel bij het invullen van de gezondheidsverklaring als bij een eventueel medisch onderzoek. Wij controleren de polis of acceptatieverklaring op juistheid en zorgen ervoor dat deze bij de geldverstrekker terecht komt.

 

Stap 10: Bindende offerte

Als de geldverstrekker alle benodigde documenten heeft ontvangen en gecontroleerd, wordt de bindende offerte uitgebracht. Wij controleren de offerte van de geldverstrekker op juistheid. Vervolgens maken wij een afspraak om de offerte en polissen met u door te spreken. Onze ervaring leert dat er vragen komen over:

 • De hypothecaire inschrijving
 • Fiscale aspecten
 • Opdracht tot betaling / partnerverklaring
 • Erfrechtelijke zaken

Begeleiding van overige relevante zaken

Voor het passeren van een woning dienen ook vaak andere zaken geregeld te worden. Hierbij kunt u denken aan een bouwtechnische keuring, woonhuisverzekering, keuze voor de notaris, samenlevingscontract en testament.

 

Stap 11: Naar de notaris

Zodra de geldverstrekker de door u getekende bindende offerte heeft ontvangen, zal de geldverstrekker de notaris hierover informeren. De notaris stelt vervolgens enkele dagen voor het transport de notarisstukken in conceptvorm op. Onze taak hierbij is:

 • Het controleren van de (concept) hypotheekakte
 • Het controleren van de nota van afrekening
 • Zorgen voor aanpassing van de notarisstukken, indien nodig
 • De bovengenoemde stukken bespreken wij (telefonisch) met u door

Zo kunt u de officiële stukken met een gerust hart ondertekenen bij de notaris.

 

Stap 12: Beheer en nazorg

Na het passeren van de akte(n) kan een afspraak worden ingepland voor een servicebezoek. Tijdens dit bezoek mag u het volgende van ons verwachten:

 • Controleren of de maandlasten op de juiste wijze worden geïncasseerd
 • Controleren of de verzekeringspolissen correct zijn opgemaakt
 • Assisteren bij het indienen van het verzoek tot voorlopige teruggave bij de belastingdienst (of controleren indien eerder verstuurd)
 • Evalueren van het gehele traject en het verzoek tot het invullen van de kwaliteitscheck
 • Het actualiseren van de adviesmap door middel van alle ontvangen stukken te archiveren op de juiste plaats. Hierdoor heeft u de gehele financiële administratie op orde.

Periodiek ontvangt u van ons kantoor een brief of e-mail waarin u in de gelegenheid gesteld wordt om een afspraak in te plannen voor een servicebezoek. Tijdens dit bezoek bespreken wij de volgende punten:

 • Loopt uw financieel plan nog conform uw wensen?
 • Zijn er zaken die extra aandacht verdienen?
 • Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden die aanpassing van de hypotheek of verzekeringen vragen? U kunt hierbij denken aan een verlaging van de dekking waardoor u premie bespaart en daarmee de maandlasten verlaagt.
 • Is de wetgeving veranderd en wat zijn voor u de eventuele consequenties?
 • Is de voorlopige teruggaaf nog juist?
 • En alle overige zaken die voor u van belang kunnen zijn

De bovengenoemde beheer en nazorg is afhankelijk van het door u gekozen abonnement.

Neem contact op