Met ‘pensioen’ wordt in de volksmond meestal het ouderdomspensioen bedoeld. Dit is de uitkering die u vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt om in de kosten van uw levensonderhoud te voorzien. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd hoeft u niet meer te werken.

Voor iedereen hetzelfde

In Nederland is het pensioen geregeld in de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Iedereen die in ons land woont of gewoond heeft, ontvangt deze uitkering vanaf de pensioendatum voor de rest van zijn of haar leven. Maar voor de meeste mensen is de AOW-uitkering niet voldoende om comfortabel van te leven.

Tijdens uw werkzame leven ontvangt u salaris. Uw manier van leven en uw uitgavepatroon zijn op dit inkomen gebaseerd. De AOW is echter voor iedereen gelijk. Het is een beperkte basisvoorziening, gebaseerd op het minimumloon. Veel werkgevers zorgen daarom voor een aanvulling in de vorm van een pensioenregeling.

Is uw pensioen toereikend?

Er is veel te doen over het pensioen. Door de toenemende vergrijzing hebben meer mensen recht op een AOW-uitkering. Hierdoor stijgen de kosten en staan pensioenfondsen onder druk. Veel mensen twijfelen of de AOW blijft bestaan en nemen zelf maatregelen om later verzekerd te zijn van voldoende inkomen. Onze adviseurs helpen u uw persoonlijke situatie inzichtelijk te maken.

Op basis van uw persoonlijke situatie maken onze adviseurs een inventarisatie van uw totale pensioeninkomen op de verwachte pensioendatum. Hieruit blijkt of het totaal aan pensioenvoorzieningen voor u toereikend is. Blijkt dit niet zo te zijn of twijfelt u of de AOW in de toekomst nog voor u beschikbaar is? Dan kunt u kiezen voor een aanvullend pensioen.

Pensioen en hypotheek

Ook na uw pensionering lopen uw vaste lasten door. Dus ook de betalingsverplichting voor uw hypotheek. Hoeveel de maandelijkse lasten bedragen, hangt af van de looptijd en de gekozen hypotheekvorm. Onze adviseurs kunnen dit voor u berekenen.

Onze adviseurs maken voor u een inventarisatie van uw pensioeninkomen op de verwachte ingangsdatum. Zo weet u precies hoeveel u vóór uw pensionering moet aflossen, of hoeveel u aan extra pensioen moet opbouwen om de hypotheeklast te kunnen blijven dragen.

Extra pensioen opbouwen

U kunt op verschillende manieren extra pensioen opbouwen:

 • Banksparen: Sparen op een geblokkeerde spaarrekening. De rente hierop is doorgaans laag en blijft dicht bij het inflatieniveau. Bij tussentijds overlijden komt enkel het tot dan gespaarde bedrag beschikbaar voor nabestaanden. Hierover moet soms nog erfbelasting worden betaald.
 • Levensverzekering: Hiermee kunt u tekorten in uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen aanvullen. Als de verzekering uitkeert bij ‘in leven zijn’ op een bepaalde datum, kunt u met de uitkering uw ouderdomspensioen aanvullen. Als de verzekering uitkeert bij overlijden vóór een bepaalde datum, kunt u de uitkering gebruiken om uw nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Ook een combinatie van beide is mogelijk. U hebt hierbij de zekerheid dat, mocht u vroegtijdig komen te overlijden, er voldoende aanvullend pensioen voor uw achterblijvende partner is.

De meest voorkomende levensverzekeringen:

 • Lijfrenteverzekering: De premie of koopsom voor een zogeheten uitgestelde lijfrenteverzekering is vaak fiscaal aftrekbaar. Met de uitkering op de einddatum ‘bij in leven zijn’ moet dan een periodieke uitkering gekocht worden, een zogenoemde direct ingaande lijfrente. Over de termijnen die uitgekeerd worden bent u inkomstenbelasting verschuldigd.
 • Gemengde verzekering: Deze verzekering keert uit, ofwel bij leven op een van tevoren afgesproken datum, ofwel bij overlijden vóór die afgesproken datum. Omdat deze verzekering ineens uitkeert, noemen we het een kapitaalverzekering. De verzekering keert altijd uit.
 • Verzekering op vaste termijn: Deze verzekering keert uit op de van tevoren afgesproken datum, ongeacht of de verzekerde in leven is of vóór de afgesproken datum is overleden. Ook dit is een kapitaalverzekering, omdat hij ineens uitkeert.
 • Overlijdensrisicoverzekering: Deze verzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde vóór een van tevoren afgesproken datum. Uw nabestaanden ontvangen de uitkering.

Door uw financiële toekomst en persoonlijke toekomstplannen in kaart te brengen, kunt u beoordelen of ingrijpen gewenst cq noodzakelijk, is. Onze adviseurs kunnen u hier bij helpen.

Het ouderdomspensioen is de uitkering die u vanaf uw pensioendatum ontvangt en levenslang wordt uitgekeerd. Maar kunt u hiervan leven zoals u dat gewend bent?

Een goed pensioen:

 • Zorgt ervoor dat u ook na uw pensionering uw levensstandaard kunt handhaven
 • Houdt rekening met inflatie
 • Is onafhankelijk van de ontwikkeling van het bedrijf waar u werkt
 • Kan worden meegenomen als u van werkgever verandert
 • Zorgt voor uw nabestaanden als u komt te overlijden
 • Zorgt voor voldoende inkomen als u arbeidsongeschikt raakt

Op basis van uw persoonlijke situatie maken onze adviseurs een inventarisatie van uw totale pensioeninkomen op de verwachte pensioendatum. Daarnaast rekenen zij uw persoonlijke toekomstplannen door. Op basis van al deze informatie kunt u beoordelen of ingrijpen gewenst cq noodzakelijk, is.

Wilt u ook een persoonlijk pensioenadvies? Neem dan contact op met de Geld & Woning adviseur bij u in de buurt.

Neem contact met ons op