Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over verzekeringen, inclusief antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan ons via het reactieformulier.

In onze praktijk zien wij (helaas) nog vaak bij klanten dat een woonhuis nog niet verkocht is terwijl de nieuwe woning al wordt opgeleverd. Meestal kiest men ervoor om in de nieuwe woning te trekken en de oude woning leeg te laten staan. Of men probeert de woning te verhuren aan derden totdat de woning verkocht wordt. Als adviseur wijzen we onze klanten erop dat het in beide situaties van groot belang is om de verzekering aan te passen op deze nieuwe situatie.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze gaat bij een adreswijziging automatisch over naar de nieuwe woning en dan is het aansprakelijkheidsrisico op de oude woning in principe niet meer verzekerd. Maar u bent nog wel de eigenaar van dat pand en daardoor aansprakelijk voor schades.

Opstalverzekering
Bij een adreswijziging wordt soms automatisch ook het risicoadres aangepast. Hierdoor kan de oude woning soms niet meer verzekerd zijn (een verzekeraar verzekerd niet automatisch twee woningen). Vaak adviseren wij een tweede verzekering te sluiten. Of kijken we of het mogelijk is om dit te regelen met een clausule op de bestaande polis. Vaak geldt op de leegstaande woning wel een beperkte dekking.

Verhuur
Gaat u de woning verhuren? Geef dit aan ons door. Niet elke verzekeraar accepteert automatisch verhuur en keert geen schadevergoeding uit als blijkt dat de woning verhuurd is. Bij de meeste verzekeraars kunt u (soms tegen een geringe premie toeslag) verhuur meeverzekeren. Dit moet dan wel bij de verzekeraar bekend zijn.

Als u verwacht dat u met leegstand te maken gaat krijgen, meld ons dit dan zodat we samen de gevolgen hiervan kunnen bespreken.

Elk jaar is er wel een zware tot zeer zware storm; windkracht 10 en 11. Op veel plaatsen ontstaat er dan veel schade door omgewaaide bomen, rondvliegende dakpannen en andere delen van gebouwen. Ook Geld & Woning heeft te maken gehad met klanten die contact met ons opnamen omdat een omgevallen boom van de buren, schade had aangericht in hun tuin. Wie is er dan aansprakelijk? Wij lichten het graag toe.

Als er sprake is van een goed onderhouden boom, wordt het lastig om de eigenaar daarvan erop aan te spreken. Als er sprake is van windkracht 10 à 11 of meer, dan spreekt men van extreme omstandigheden. Daar hoeft en kunt u als eigenaar van een boom of een gebouw geen rekening mee houden. Die omstandigheden liggen buiten de invloedsfeer van de eigenaar en daarom kan de schadelijdende partij zijn schade niet verhalen op de eigenaar.

Echter, als aangetoond kan worden dat de boom slecht onderhouden is, en dat de schade bij windkracht 9 of minder ook ontstaan zou zijn, dan kan de eigenaar zich niet beroepen op overmacht. Dan is er sprake van verwijtbaar handelen of nalaten. In dit geval dient de eigenaar van de boom de schadelijdende partij schadeloos te stellen.

Kunnen de kosten niet geclaimd worden bij een ander omdat er sprake is van overmacht, dan kunt u uw schade melden op uw eigen bezitsverzekering (woonhuis-, inboedel- of (beperkt) casco autoverzekering. Op deze verzekeringen zijn stormschade vaak meeverzekerd is en zo kunnen de kosten toch vergoed worden! Wij willen tenslotte niet dat u met lege handen komt te staan.

Een jaar backpacken in Australië. Wat heeft dit voor gevolgen voor jouw zorgverzekering? Wij hebben het voor jou uitgezocht.

Stel, je gaat een jaar lang naar Australië. Het plan is om hier en daar te werken, want je hebt een ‘working holiday visum’. Dan hoef je niet jouw Nederlandse zorgverzekering op te zeggen. Je moet wel voordat je vertrekt bij jouw zorgverzekering aangeven dat je voor een jaar gaat backpacken. Jouw zorgverzekering blijft gewoon doorlopen, ook de premiebetaling. Pas wanneer je terugkomt naar Nederland bepaalt jouw zorgverzekeraar of jij de premie voor de hoofdverzekering terugkrijgt. Je moet hiervoor kopieën van jouw arbeidscontract of loonstroken en jouw visum opsturen.

Ziekenhuis controle en backpacken
Maar wat als je regelmatig naar het ziekenhuis moet, vanwege bijvoorbeeld controles, ook tijdens het backpacken? Jouw basisverzekering vergoedt alle medisch noodzakelijke zorg in het buitenland, ook controles. Let op: meestal is dit wel gemaximaliseerd op basis van de Nederlandse tarieven. Wij raden jou daarom aan om van te voren contact op te nemen met de zorgverzekering. Je kunt dan samen met de zorgverzekering het behandelplan en de kostenraming van het buitenlandse ziekenhuis doornemen. Je komt dan niet voor nare verrassingen te staan. Je kunt wel zelf een ziekenhuis in Australië uitzoeken, daarin ben jij vrij.

EHIC-pas
Nederland heeft met Australië speciale afspraken gemaakt voor medische zorg. Daarom is het handig om jouw Europese zorgpas (EHIC) mee te nemen. Met deze pas kun je in Australië een Medicare-pas ophalen. Daarmee heb je recht op medisch noodzakelijke zorg zolang jouw EHIC-pas geldig is. Sommige Nederlandse zorgverzekeraars hebben de EHIC-pas gecombineerd met de nationale zorgpas, dan hoef je geen aparte pas aan te vragen. Zo niet, dan kun je via ehic.nl een pas aanvragen.

In deze vraag zijn wij uitgegaan van Australië. Per land verschillen de afspraken die Nederland heeft gemaakt. Informeer daarom altijd voordat je voor langere tijd naar het buitenland gaat bij jouw zorgverzekeraar. Deze kan jou het beste helpen.

Reisverzekering
Wij adviseren om voor de zekerheid ook een (lang op) reisverzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt dan de kosten voor (niet medische) hulpverlening in geval van ziekte, ongeval of overlijden. Ook vallen de kosten voor repatriëring onder de reisverzekering. Daarbij kun je ook een module voor medische kosten en annulering afsluiten. Let bij het afsluiten van een gewone reisverzekering wel op de reisduur. Deze is vaak maximaal 60 dagen en mag in veel gevallen niet overschreden worden. Ga je wel langer op vakantie dan zal de verzekering niet uitkeren bij schade. Er zijn daarom speciale reisverzekeringen die een reisduur van langer dan 60 dagen dekken. Neem hiervoor contact met ons op.

Als u een appartement koopt, denkt u wellicht dat het uw volledige eigendom is. En dus gaat u ervan uit dat uw appartement met een woonhuisverzekering goed verzekerd is, net als bij een ‘gewoon’ huis. Dit is echter een misvatting. En dat komt door het appartementsrecht. Heeft u een appartement en wilt u dit verzekeren? Dan moet u goed opletten:

Volgens de wet heeft de ‘koper’ van een appartement niet het eigendom van dat appartement, maar het mede-eigendom van het gehele gebouw en de grond, met daarbij behorende verplichtingen tegenover de andere appartementseigenaren. Daarnaast heeft hij een exclusief gebruiksrecht van bepaalde gedeelten van het gebouw en de grond (zoals de woning en berging).

Omdat verzekering van een individueel appartementsrecht soms tot complicaties kan leiden, verdient een collectieve verzekering vaak de voorkeur. Collectieve verzekeringen worden meestal afgesloten door een vereniging van eigenaren (alle bewoners van het appartementencomplex). Als bewoner heeft u dan geen eigen aparte opstalverzekering nodig. Maar misschien heeft u individuele uitbreidingen, zoals een duurdere keuken of badkamer of een dure vloer. Deze zijn dan meestal niet standaard op de collectieve verzekering meeverzekerd. U kunt dit soort zaken dan wel meeverzekeren op uw inboedelverzekering. Dat moet dan wel expliciet op de inboedelpolis komen te staan.

Gaat u een appartement kopen? Kom dan even langs om te bekijken welke verzekeringen u nodig heeft. Of maak een afspraak.

Laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar u loopt het risico dat er schade ontstaat. Daarvoor heeft u tenslotte verzekeringen afgesloten. Wij staan niet alleen voor u klaar als u advies nodig heeft bij de keuze van uw verzekeringen, maar zijn er ook als er onverhoopt schade ontstaat.

Wij hebben een speciale pagina gemaakt wat te doen bij verschillende schades.

In de praktijk worden wij met enige regelmaat geconfronteerd met de situatie dat verzekerden  ervoor willen kiezen om een voertuig te verzekeren op naam van een ander gezinslid. Vaak is het verschil in premie daarvan de aanleiding. Hierdoor kan het reële risico voor de maatschappij niet juist worden vastgesteld, zodat er geen adequate premie wordt berekend. Daarbij komt, dat verzekerden zich niet realiseren dat hierdoor – conform de polisvoorwaarden – een schade kan worden afgewezen.

De polisvoorwaarden van veel maatschappijen zijn op dit punt duidelijk. In de rubriek Uitsluitingen staat:

“Indien uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat noch verzekeringnemer noch diens partner is ingeschreven als eigenaar c.q. houder van het verzekerde motorrijtuig, is schade uitgesloten van de verzekering tenzij uit de polis blijkt dat verzekeraar bekend was met het afwijkende eigendom en dit heeft geaccepteerd.”

Het is daarom van groot belang dat als u deze constructie in het verleden heeft toegepast, u op de hoogte van de consequenties bent. Bij Geld & Woning zullen wij niet meewerken aan dergelijke constructies. Uiteraard helpen wij u wel om uw voertuig goed en betrouwbaar te verzekeren. Neem daarvoor contact met ons op.

Sinds 1 juli 1993 bestaat er een totaalverbod op gebruik van asbesthoudende materialen. Toch zijn er nog veel gebouwen, waarin deze kankerverwekkende stof is verwerkt. Met name in daken is dat een probleem, omdat door weersinvloeden de daken kleine asbestdeeltjes verliezen en daardoor in het milieu belanden. Zeker omdat de jongste asbestdaken inmiddels 25 jaar oud zijn. Daarom heeft de  Tweede Kamer op 16 oktober 2018 een wetsvoorstel aangenomen om eigenaren van gebouwen met asbestdaken te verplichten deze te verwijderen vóór 2025.

Verplichting verwijdering asbest op eigen initiatief

Wanneer iemand een woning heeft met een asbestdak, moet hij dat op eigen initiatief en kosten verwijderen of laten verwijderen vóór 2025. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit voor 2024 zou moeten, maar dat is met een jaar uitgesteld (tot 2025). De plicht voor het verwijderen van asbest geldt voor elk oppervlak dat met de buitenlucht in aanraking is.

Ligt het asbestdak op een bedrijfspand, dan moet het bedrijf een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen. Particulieren mogen in bepaalde gevallen zelf het asbestdak slopen, maar moeten wel altijd eerst een sloopmelding doen bij de gemeente. Ook moet het asbest worden afgevoerd naar de juiste gemeentelijke afvalverwerkingslocatie. Het mag niet met het gewone afval worden weggegooid.

Ook een particulier is verplicht een gecertificeerd asbestbedrijf in te schakelen in de volgende gevallen:

  • het asbestdak is al beschadigd;
  • het asbestdak is groter dan 35m2;
  • er is sprake van asbesthoudende dakleien op het dak.

De kosten van asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf kunnen soms belemmerend zijn voor huiseigenaren. De kosten zijn sterk afhankelijk van het materiaal (golfplaten of niet) en van de constructie. Toch kost het voor een oppervlakte van minder dan 35m2 al snel € 1.000. Bij grote oppervlaktes en lastige constructies kan het bedrag oplopen tot duizenden euro’s.

De woningeigenaar moet hier rekening mee houden in zijn budgettering. De rol van de adviseur is de klant daarop te wijzen. Bovendien moet er natuurlijk nog een vervangend dak komen nadat het asbest is verwijderd. Ook daaraan zijn kosten verbonden.

Dekking woonhuisverzekering

Uitsluiten dekking of uitsluiten van nieuwe acceptatie
De kans is groot dat verzekeraars vanaf 2025 schade aan asbestdaken in het geheel niet meer vergoeden. Zeker bij brand, waarbij er naast direct schade ook hoge salvagekosten zijn, kan dat een te groot risico voor de eigenaar van een asbestdak zijn.

Ook zullen verzekeraars, nu het besluit is aangenomen in de Tweede Kamer, hun acceptatiebeleid aanpassen. Mogelijk zullen verzekeraars woningen met asbestdaken uitsluiten van acceptatie of er andere beperkende voorwaarden aan verbinden, zoals uitsluitingen of hogere premies.

Er zijn verzekeraars die nu al schade aan asbestdaken uitsluiten.

Beperking vergoeding bij lopende verzekeringen
In beginsel vergoeden verzekeraars nu nog op basis van herbouwwaarde. Maar als er schade is aan een asbestdak, zal daarvoor geen nieuw asbestdak herbouwd worden. Daarom keren veel verzekeraars (als ze het niet geheel uitgesloten hebben) na een schade aan een asbestdak niet uit op basis van de herbouwwaarde van dat dak, maar passen ze een bepaalde afschrijving toe, vanwege de voorzienbare kosten die de verzekerde toch al had moeten maken. In de praktijk komt dat in 2018 neer op een uitkering ter hoogte van 20% tot 40% van de werkelijke herbouwwaarde. De verzekeringnemer van het verzekerde pand moet dan dus 60% tot 80% van de schadekosten voor eigen rekening nemen.

Hoe hoog die afschrijving is, verschilt per verzekeraar. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld uitgaan van de ‘vervangingswaarde’ die aanmerkelijk lager ligt dan de herbouwwaarde. De ‘vervangingswaarde’ van een asbestdak neemt af naarmate het jaar 2025 dichterbij komt. Een andere verzekeraar kan juist weer een lineaire afschrijving toepassen op de herbouwwaarde van het asbestdak, waarbij die afschrijving eindigt op nihil in 2025.

Reactie minister op dekkingsbeperking verzekeraars
De minister heeft kennis genomen van deze dekkingsuitsluitingen of -beperkingen. Ze zegt daarover dat het verzekeraars niet gezamenlijk is toegestaan afspraken te maken over de dekking bij asbestdaken, omdat dat tegen de mededingingsregels ingaat. Maar de minister gaat niet op enigerlei wijze ingrijpen.

Subsidie?

Er is een landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Die subsidie bedraagt € 4,50 per m2. De exacte voorwaarden voor de subsidieaanvragen behandelen wij hier niet, omdat het subsidiebudget al bijna is uitgeput. De totale subsidie van € 75 miljoen is op 16 oktober 2018 al voor 97% verbruikt. Er is nog slechts € 2,6 miljoen over. Als de pot leeg is, wordt geen subsidie meer verstrekt.

Er waren op provinciaal niveau ook diverse subsidies. Die subsidie gold (of geldt) echter alleen voor het plaatsen van zonnepanelen na verwijdering van een asbestdak. Het was (of is) dus geen directe subsidie op asbestverwijdering. Enkele provincies bieden nog slechts korte tijd (bijvoorbeeld tot eind oktober 2018) de mogelijkheid een dergelijke subsidie aan te vragen.

Op gemeentelijk niveau zijn er geen algemene subsidieregelingen bekend. Alleen voor bijstandsgerechtigden met een eigen woning met asbestdak, zullen sommige gemeenten bijzondere bijstand verlenen ter uitvoering van de plicht tot verwijdering van dat dak. Het kan daarbij ook gaan om leenbijstand. De gemeente vestigt daarbij hypotheek op de woning en heeft een vordering op de bijstandsgerechtigde woningeigenaar.